Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu

Escola a l'avantguarda

La nostra escola ha estat i està a l’avantguarda. Al llarg de 160 anys d’història que té, ha viscut molts canvis polítics i socials. Des del segle XIX, al llarg del segle XX i fins al segle XXI, el sistema educatiu s’ha anat adaptant a les diferents circumstàncies històriques. I, en diferents contextos, el nostre centre s’ha caracteritzat per avançar-se als canvis i redactar documents que expressen un model d’escola sempre atenta al futur de l’educació. En són exemple els darrers documents marc elaborats en el segle XXI.

Horitzó 2030

L’any 2019, el Col·legi va presentar el pla estratègic Horitzó 2030, amb l’objectiu final de formar persones íntegres, honestes, equilibrades, reflexives, de mentalitat oberta, solidàries i emprenedores; unes persones que vegin en la recerca una de les fonts per fer un món millor, més humà i més pacífic; que vetllin per la salut del nostre planeta; uns bons comunicadors i unes persones que descobreixin el plaer del coneixement.

1. Pedagogia i didàctica. Educar cadascun dels nois i noies de manera integral i personalitzada per tal de desenvolupar competències personals, socials i acadèmiques, amb projecció de futur.

2. Recerca i coneixement. Afavorir un aprenentatge actiu basat en la recerca, que potenciï la formulació de preguntes, el rigor metòdic i l'exploració, i faci possible una comprensió crítica tant del medi natural com del social.

3. Internacionalització. Afavorir, l'adquisició dels coneixements, habilitats, actituds i valors que condueixin al desenvolupament de la competència global, entesa com a quelcom que vol afavorir el diàleg intercultural.

4. Alumnat. Apoderar l'alumnat a través de la participació activa i el treball en valors, per potenciar les habilitats personals i l'educació socioemocional, en un aprenentatge aplicat i vivencial. Aprendre per a la vida formant persones íntegres i interconnectades amb el món.

5. Comunitat. Generar i promoure una xarxa de relacions, interessos i vincles per sentir-nos partícips d'un projecte comú reduir la distància entre tots els membres de la comunitat educativa.

6. Professionals del Col·legi. Formar un equip de persones que afavoreixin el desenvolupament de tot el potencial que té l'alumnat. Persones flexibles, dinàmiques i col·laboradores per garantir i donar resposta a les necessitats de cada un dels i les estudiants en context de globalitat.

7. Famílies. Enfortir el vincle escola-família.

8. Més enllà de l'educació formal. Oferir un model d'escola oberta a l'entorn, flexible capaç d'incloure les diferents modalitats d'educació - formal i no formal - per facilitar el desenvolupament integral de l’alumnat.

9. Edificis i espais. Crear i adequar espais especialitzats adaptats tecnològicament i sensorialment per a l'educació formal i no formal.

10. Aprenentatge i formació al llarg de la vida. Esdevenir un node d'educació adreçat a tot tipus de col·lectius que combini ofertes d’educació formal i espais d’aprenentatge no formal.

11. Estructura i governança. Avançar cap a una estructura organitzativa que faciliti i s’adapti als canvis d’estratègies, opcions i maneres de fer educatives.

12. Projecció externa. Donar a conèixer el Col·legi com a organisme viu on la formació com a persona és el centre de totes les accions.

**Horitzó 2030

**Vídeo presentació Horitzó 2030

Horitzó 2020

El pla d’objectius estratègics va néixer de la voluntat de seguir en la línia traçada amb el document anterior. Tenia present els resultats del primer pla, per la qual cosa, donava continuïtat i consolidació a processos ja iniciats.

El document s’articulava a partir dels quatre elements definitoris del Col·legi:

• Educació en valors
• Educació de qualitat
• Educació en la participació
• Educació en la catalanitat

** Horitzó 2020

Directrius per a la planificació dels objectius generals 2008-2012