Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu

Pla estratŔgic Horitzˇ 2030

El Col·legi Sant Miquel dels Sants, al llarg de més de 150 anys d’història, ha viscut molts canvis polítics i socials. Des del segle XIX i al llarg del segle XX el sistema educatiu s’ha anat adaptant a les diferents circumstàncies històriques.

El nostre centre s’ha caracteritzat per avançar-se als canvis i s’han redactat documents que expressen un model d’escola sempre atenta al futur de l’educació.

L’any 2019, el Col·legi va presentar el pla estratègic Horitzó 2030, amb l’objectiu final de formar persones íntegres, honestes, equilibrades, reflexives, de mentalitat oberta, solidàries, i emprenedores; unes persones que vegin en la recerca una de les fonts per fer un món millor, més humà i més pacífic; que vetllin per la salut del nostre planeta; uns bons comunicadors i unes persones que descobreixin el plaer del coneixement

  1. Pedagogia i didàctica

Educar cadascun dels nois i noies de manera integral i personalitzada per tal de desenvolupar competències personals, socials i acadèmiques, amb projecció de futur.

2. Recerca i coneixement

Afavorir un aprenentatge actiu basat en la recerca, que potenciï la formulació de preguntes, el rigor metòdic i l’exploració, i faci possible una comprensió crítica tant del medi natural com del social. Propiciar l’assoliment de la competència investigadora en tots els nivells i entendre el coneixement com un procés creatiu, arrelat en una gestió honesta de la informació i encaminat a l’elaboració d’un discurs propi i compromès.

3. Internacionalització

Afavorir, des de la comunitat educativa, l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, actituds i valors que condueixin al desenvolupament de la competència global, entesa com a quelcom que vol afavorir el diàleg intercultural.

4. Alumnat

Apoderar l’alumnat a través de la participació activa i el treball en valors, per potenciar les habilitats personals i l’educació socioemocional, en un aprenentatge aplicat i vivencial. Aprendre per a la vida formant persones íntegres i interconnectades amb el món, a partir d’aprenentatges significatius, tot establint vincles que afavoreixin el sentiment de pertinença.

5. Comunitat

Generar i promoure una xarxa de relacions, interessos i vincles per sentir-nos partícips d’un projecte comú i reduir la distància entre tots els membres de la comunitat educativa.

6. Professionals del Col·legi

El professional del col·legi ha de ser una persona capaç de facilitar els contextos que afavoreixin el desenvolupament de tot el potencial que te l’alumnat. Ha de ser flexible, dinàmica i col·laboradora per garantir un treball en xarxa i per donar totes les respostes possibles a les necessitats de cada un dels i les alumnes en context de globalitat.

7. Famílies

Enfortir el vincle escola-família en benefici de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

8. Més enllà de l’educació formal

Oferir un model d’escola oberta a l’entorn, flexible i capaç d’incloure les diferents modalitats d’educació -formal i no formal- per facilitar el desenvolupament integral del nostre alumnat.

9. Edificis i espais

Crear i adequar espais especialitzats i adaptats tecnològicament i sensorialment per a l’educació formal i no formal, tenint en compte les necessitats educatives i les condicions de l’entorn que l’escola i l’alumnat necessiten.

10. Aprenentatge i formació al llarg de la vida

Esdevenir un node d’educació adreçat a tot tipus de col·lectius, que combini ofertes d’educació formal i espais d’aprenentatge no formal, adreçat a la comunitat del Col·legi i a tothom que en vulgui formar part. Tenir en compte la vida professional, els interessos vocacionals i també el currículum vital de les persones.

11. Estructura i governança

Avançar cap a una estructura organitzativa que faciliti i s’adapti de manera orgànica als canvis d’estratègies, opcions i maneres de fer educatives, d’acord amb les expectatives i necessitats de la comunitat en sentit ampli.

12. Projecció externa

Donar a conèixer el Col·legi com allò que és, un organisme viu on la formació com a persona és el centre de totes les accions. Som una entitat educativa, compromesa amb la comunitat, la qualitat i la innovació, que vetlla pel desenvolupament personal i afectiu dels que en formem part. Els valors que ens identifiquen són:

El plaer del coneixement

La recerca i l’emprenedoria

La mentalitat oberta i la solidaritat

La integritat, l’equilibri i la reflexió

El diàleg i la comunicació

 

Visualitzar el vídeo de l'acte Horitzó 2030

Consulta el llibret Horitzó 2030